ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Saron Lashes by Danielle en een cliënt waarop Saron Lashes by Danielle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Saron Lashes by Danielle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Saron Lashes by Danielle zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Saron Lashes by Danielle melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Saron Lashes by Danielle 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt tot 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Saron Lashes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.  Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, is de afspraak vervallen en mag Saron Lashes by Danielle het gehele afgesproken honorarium berekenen. Saron Lashes by Danielle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

b. De cursist moet verhindering voor een cursus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de cursus telefonisch aan Saron Lashes by Danielle melden.

Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Saron Lashes by Danielle 50% van het honorarium voor de afgesproken cursus aan de cursist in rekening. Indien de cursist meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Saron Lashes by Danielle de cursus in extreme te laat komende gevallen laten vervallen of verloren tijd inkorten op de cursus en in beide gevallen toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Saron Lashes by Danielle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cursist melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daar